اهمیت سواد الکترونیکی کارکنان، در زندگی دیجیتال بسیار حیاتی است، و استفاده از فناوری های اجتماعی در سازمان ها تا حد زیادی، یکی از شرایط اولیه برای استفاده موفقیت آمیز از فرایندهای مدیریت دانش می باشد. پژوهش حاضر با هدف توضیح و سنجش یک مدل مفهومی جدید، برای نشان دادن تاثیر استفاده از فن آوری های اجتماعی بر فرایندهای مدیریت دانش (KM) می باشد که در زمینه سازمان های ایرانی، با توجه به نقش تعدیل کننده سواد الکترونیکی کارکنان است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد :

بر اساس یک مطالعه جامع از ادبیات مربوطه، یک پرسشنامه طراحی شده است. اندازه نمونه ما ۲۰۷ نفر بود و پاسخ دهندگان در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در اداره مرکزی دفتر بیمه های تهران تخصص داشتند. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر سنجیده شد.

یافته ها :

یافته ها نشان می دهد که استفاده از فن آوری های اجتماعی با بار عاملی ۰.۵۷ دارای بالاترین تاثیر بر تبادل دانش و ۰.۶۱ بر استفاده از دانش است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که سواد الکترونیکی با بارهای عامل ۰.۶۹ و ۰.۷۴ بیشترین تاثیر را بر مبادله دانش و استفاده دانش دارد. علاوه بر این، تاثیر فناوری های اجتماعی با بار عامل ۰.۸۲، بیشترین تاثیر را بر سواد الکترونیکی دارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم :

یکی از محدودیت های این مطالعه آن است که، تمرکز آن در یک کشور در حال توسعه بوده است. همچنین فقدان اجرای کامل KM و استفاده از فناوری های اجتماعی در صنعت بیمه ممکن است بر نتایج بدست آمده تاثیر بگذارد.

اصالت / ارزش :

به منظور بهبود دانش نویسندگان، این مطالعه یکی از اولین مواردی است که تأثیر استفاده از فناوری های اجتماعی بر فرایندهای مدیریت دانش را با در نظرگرفتن یک متغیر مهم، یعنی سواد الکترونیکی کارکنان بررسی می کند.

[purchase_link id=”2879″ style=”button” color=”red” text=”دانلود کامل مقاله با فرمت word “]