دیپ فیک و بی تفاوتی اجتماعی : آیا تکنولوژی باعث بی تفاوتی اجتماعی یا کم رنگ شدن مسئولیت شهروندی و اجتماعی افراد میشود .ویدیوکست : پویا جعفری / Pooya Jafari