ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

سرقت اطلاعات مشتریان توسط یکی از کارمندان Trend Micro

بعضا احساس اینکه شرکت ها با داده های بدست آمده از کاربران چه میکنند ممکن است ناخوشایندباشد.زمانیکه شرکت ها تلاش بسیاری میکنند تا خود را در برابر خطرات بیرونی محافظت…

ادامه خواندن