عطارد


عطارد. ستاره ای است از ستاره های خنس در آسمان دوم (منتهی الارب ) . ستاره ای معروف که بر فلک دوم تابد و آن را دبیر فلک گویند. علم و عقل بدو تعلق دارد. و شرف او در سنبله و وبال او در قوس  (غیاث اللغات ) (آنندراج ) .

سیاه‌چاله

اگر ناگهان یک سیاه‌چاله به اندازهٔ یک سکه نزدیک ما پدیدار شود چه خواهد شد؟ در این ویدئو راجع به موضوع مذکور توضیح داده می‌شود.

پویا جعفری / Pooya Jafari