سیاه‌چاله

اگر ناگهان یک سیاه‌چاله به اندازهٔ یک سکه نزدیک ما پدیدار شود چه خواهد شد؟ در این ویدئو راجع به موضوع مذکور توضیح داده می‌شود.

پویا جعفری / Pooya Jafari