سرقت اطلاعات مشتریان توسط یکی از کارمندان Trend Micro

بعضا احساس اینکه شرکت ها با داده های بدست آمده از کاربران چه میکنند ممکن است ناخوشایندباشد.زمانیکه شرکت ها تلاش بسیاری میکنند تا خود را در برابر خطرات بیرونی محافظت کنند ،عوامل  داخلی میتواند بیشترین خطر را متوجه داده های شرکت کند. متاسفانه زمانیکه صحبت از شرکت و از عدم توانایی برای نابودی  کامل خطرات …

ادامه مطلب